اسکناس های دورهء پهلوی در قابی طلائی و زیبا

اسکناس های پهلوی