اسکناس های دورهء پهلوی در قابی طلائی و زیبا

اسکناس های دوره پهلوی