اسکناس های پهلوی در قابی طلائی و زیبا

اسکناس های دوره پهلوی